Gebruiksvoorwaarden

Gelieve de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze website aandachtig te lezen.

Aanbiedingen exclusief voor professionele klanten onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door Axepta BNP Paribas Benelux S.A., Warandeberg, 3, 1000 Brussel, BE0719319138, RPR Brussel. Axepta BNP Paribas Benelux S.A. is geregistreerd als Payment Institute. Als u via Axepta BNP Paribas een terminal koopt of huurt dan treedt Axepta BNP Paribas op als commercieel agent voor de toestelleverancier. Deze terminalleverancier blijft verantwoordelijk voor alle terminal gerelateerde diensten en ondersteuning. 

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsregels

De “Website” betekent deze website zoals openbaar gemaakt door Axepta BNP Paribas Benelux NV/SA (meer gegevens hierna onder punt 2 “Uitgever”), hierna “Axepta BNP Paribas” en/of de verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Axpeta BNP Paribas deel uitmaakt en alle informatie en materiaal die de Website bevat.

Bepaalde delen of pagina’s van de Website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, die toevoegingen zijn bij de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben boven de Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina’s.

Deze Website bevat tevens links naar websites die openbaar zijn gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. Axepta BNP Paribas heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat Axepta BNP Paribas de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft Axepta BNP Paribas een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van Axepta BNP Paribas of van haar desbetreffende verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Axepta BNP Paribas deel uitmaakt. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is:

Axepta BNP Paribas Benelux NV/SA,
Warandeberg 3
1000 Brussel – België
B.T.W. BE0719319138 – RPR Brussel

3. Website inhoud en -materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie voor de personen die deze Website consulteren inzake producten of diensten, aangeboden en/of verdeeld door Axepta BNP Paribas.

De informatie en het materiaal op deze Website heeft niet het verstrekken van persoonlijk advies als doel. Elk aanbod is bovendien beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging genomen worden door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Axepta BNP Paribas, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Axepta BNP Paribas deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Axepta BNP Paribas.

5. Persoonsgegevens en elektronische communicatie 

Wij verwijzen naar het privacybeleid en het cookiebeleid die beschreven zijn op deze website (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Elke persoon die zich wendt tot een dienst van Axepta BNP Paribas, die het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel impliceert (telefoon, e-mail, internet, online gesprek enz.) gaat akkoord met de registratie en de behandeling van de elektronische communicatie die hiermee verband houdt, met inbegrip van de inhoud en van de gegevens die er op betrekking hebben met de bedoeling om de activiteiten van de Axepta BNP Paribas, de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering van producten en diensten (zowel bestaande producten en diensten als producten en diensten die nog in ontwikkeling zijn) te verzekeren. De gegevens die betrekking hebben op de elektronische communicatie en de inhoud ervan kunnen bewaard worden tot het einde van de periode tijdens dewelke de onderliggende verrichting juridisch kan worden betwist.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar Axepta BNP Paribas wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

7. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kan de vordering ingesteld worden voor :

– de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;

– de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd;

– de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder gesproken heeft met de verweerder indien deze, noch in voorkomend geval één van de verweerders, zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

8. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met Axepta BNP Paribas of één van zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Axepta BNP Paribas deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten..

Axepta BNP Paribas kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet inroepen of afdwingen door Axepta BNP Paribas, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.